• محصولات
کمپانی مایکو

کمپانی مایکو

ﺷﺮﮐﺖ خانوادگی ﻣﺎﯾﮑﻮ ﺑﯿﺶ از 85 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻓﻦﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 1500 ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﯿﺶ از 200 ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺖ در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از رﻫﺒﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ممتاز ﺗﻬﻮﯾﻪ در اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ. مایکو از ﺳﺎل 1928 ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﻫﻤﮕﺎم ﻧﻤﻮده و در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده به طوری که انواع ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن، ﻣﻌﻤﺎرﻫﺎ، ﻃﺮاح‌ﻫﺎ، شرکت‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و... را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی نوین و ﮐﺎرآﻣﺪ خود ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻃﯿـﻒ وﺳﯿﻊ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣـﺎﯾـﮑﻮ ﺷﺎﻣـﻞ ﻓﻦﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزده اﺗﺎقﻫـﺎی ﮐﻮﭼﮏ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺴﺘﻘــﻞ ﻣـﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘـﺎﻧﺪارد 18017-3 DIN، ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮارﺗﯽ و کنترل از راه دور، ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﮋه‌ای ماﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻔﺠﺎر را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد تولید می‌نماید. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﯾﮑﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت دارد و ﺗﺠﺮﺑﻪی این شرکت، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده‌ وﺳﯿﻌﯽ از سایر خدمات را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
از محصولات بسیار باصرفه مایکو، سیستم‌های تخلیه هوا با استفاده از داکت مشترک است. این راهکار مایکو علاوه بر تضمین جلوگیری از نشت بو در لوله‌ها، از هدر رفتن متراژ مفید ساختمان به‌واسطه کانال هواکش‌ها جلوگیری می‌نماید و هزینه تأمین این سیستم را کاهش مي‌دهد به نحوی که در ساختمان‌های بلندمرتبه، برای پروژه سودآور مي‌گردد. فن‌ها در این سیستم ﻣـﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘـﺎﻧﺪارد 18017-3 DIN دارای کیفیت و مزیت‌های چشمگیری هستند و با ساختار سانتریفیوژی خود حدود 30 برابر هواکش‌های معمول بازدهی دارند، این در حالی است که میزان تخلیه هوا از 30 تا 100 مترمکعب در ساعت بر اساس کاربری (انباری، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و...) قابل انتخاب می‌باشدد و مصرف الکتریکی آن‌ها با تکنولوژی موتورهای EC به کمتر از 5 وات رسیده است.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﯾﮑﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﯿﺮت‌اﻧﮕﯿﺰ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽشوﻧﺪ. ﺟﻮاﯾﺰ و ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻃﺮاﺣﯽ، ﮔﻮاه ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﮑﻠﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﯾﮑﻮ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺳﺖ.
استانداردها و نشان‌های ذیل، کیفیت بالا، قابلیت اعتماد و سازگاری محصولات این کمپانی را با سایر سیستم‌ها تضمین می‌نماید.

 

شـرکت مهندسـی- بازرگانی ژفــــکر
بـا 45 ســـــــــــال ســـــــابـقه

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
تـأسیســات و تجهـیزات الکتریـکی

 


 
عرضه مستقیم تجهیزات الکتریکی و خدمات تأسیساتی            www.jafkar.com 
تحت لیسـانس کمپـانی‌هــای Maico ،Gira و این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید           Mobotix

نشانی دفتر: تهران، بزرگراه صدر، خروجی کاوه جنوب، بن‌بست نصر، پ ۳، واحد ۱
تلفن: ۲۲۰۰۲۴۳۵   |   نمابر: ۲۲۶۲۲۴۳۵   |  پیامک/ ارتباط مجازی: ۰۹۱۰۸۹۴۰۳۳۵

                 

      

English                                                   رحمت خدا بر کسی که وقتی کاری می‌کند، عالی انجامش دهد.

                                                              الّلهُــمَّ صَـلِّ عَلـی مُحَمَّـــد وَآلِ مُحَمَّــــد وَ عَجِّــل فَرَجَهُـــم

      Gira     Maico    Mobotix